Uchwała  nr   XXVIII/421/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych realizującym zadania własne Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Dz. U. z 1999r. Nr 49, poz. 485, Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, Dz. U. z 2000r., Nr 6, poz. 69, Nr 12 poz. 136) w związku z art 18, ust. l pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 , Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107 poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, Nr 106, poz.679, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. Z 2000 r. Nr 26 poz. 306) uchwala się co następuje:

§1

W celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty Gmina może udzielać podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, zwanych dalej „dotacjami"

 

§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Podmiocie - należy przez to rozumieć podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie prowadzący działalności gospodarczej w zakresie powierzonych mu do realizacji zadań publicznych objętych dotacją Gminy,

2)      zadaniach - należy przez to rozumieć zadania własne Gminy określone w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.) oraz w innych ustawach.

3)       

§3

1.   Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa załącznik Nr l.

2.   Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik Nr 2.

3.   Wzór arkusza opinii dotyczącej wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik Nr 3.

4.   Wzór umowy o dotację na realizację zadań Gminy określa załącznik Nr 4.

 

§4

1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Wykaz Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie dotacji podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Św. niezwłocznie po upływie terminu określonego w § 5.

3. Podmioty, które uzyskały dotacje wskazane są w uchwale budżetowej.

4. Rozliczenie udzielonych dotacji zamieszcza się w okresowych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy.

 

§5

Termin składania wniosków o dotacje na rok budżetowy ustala się na dzień 15 sierpnia roku poprzedzającego.

 

§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4