Uchwała  nr   XXVIII/422/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

w sprawie dokonania zamiany gruntów

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679,Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 i z 2000r.Nr 26 poz.306 ) oraz art.15 ust.2 i art.37 ust.2 ,pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46 poz.543 /Rada Miejska   uchwala co następuje :

 

§ l.

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Zakładami Energetycznymi Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A w Skarżysku Kamienna, w następujący sposób:

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przeniesie na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko -Kieleckiego własność nieruchomości położonej w Ostrowcu przy ul.Kopernika ozn. jako działka nr 193/5 o powierzchni 1186m2 dla której prowadzona jest KW 14 402 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.

- Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego , w zamian za powyższą nieruchomość przeniosą prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa , położonej w Ostrowcu przy ul.Świętokrzyskiej, oznaczonej jako działka nr 3/2 o powierzchni 3268m2 dla której prowadzona jest KW 41 220 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.