Uchwała  nr   XXVIII/423/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 czerwca 2000r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art.20 pkt 2, art.24 ust. l pkt.l oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000r Dz.U. nr 46 poz.543) oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686 Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 oraz z 1998r.Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz.306) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

1.Uznaj e się za zasadne nabyć do gminnego zasobu nieruchomości działkę gruntu ozn. nr 57/2 ark.I Obr.20 o pow.2465m2, położoną przy ul.Polnej w Ostrowcu stanowiącą współwłasność Pani Janiny Nowak w 22/64 częściach, Pani Ireny - Bogumiły Cybula w 21/64 częściach i Pani Grażyny - Julii Nowak w 21/64 częściach, zgodnie z K W 41918 za cenę 51.765,-zł (słownie pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych).

2.   Nabycie   nieruchomości   nastąpi   na  realizację   gminnego   budownictwa wielomieszkaniowego.

 

§2.

Środki na zakup powyższej nieruchomości zabezpieczone są w dziale 74 rozdz.7552 wydatków budżetowych m.Ostrowca na 2000 rok.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.