Uchwała  nr   XXVIII/424/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art.20 pkt 2, art.24 ust. l pkt.l oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000r Dz.U. nr 46 poz.543) oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686 Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 oraz z 1998r.Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz.306) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

Uznaje się za zasadne nabyć do gminnego zasobu nieruchomości działkę gruntu ozn. nr 56/4 ark.I Obr.20 o pow.3822m2, położoną przy ul.Polnej w Ostrowcu stanowiącą własność Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik" zgodnie z KW Nr 29185 wraz z nakładami w postaci fundamentów w stanie zerowym pod dwa budynki wielomieszkaniowe, na realizację gminnego budownictwa mieszkaniowego.

 

§2.

Należność za nabycie nieruchomości w wysokości 320.601,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy sześćset jeden złotych) zostanie rozliczona w formie bezgotówkowej w ramach wzajemnych kompensat należności pomiędzy Gminą Ostrowiec, Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową „Hutnik" w Ostrowcu i Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o.o. w Ostrowcu, zgodnie z projektem porozumienia pomiędzy w/w jednostkami w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1