Uchwała  nr   XXVIII/425/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686 Nr 113poz.734,Nr 123 poz.775 oraz z 1998r.Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz. 1126) w związku z art.13 ust.l, art.37 ust.l i art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

Uznaje się za zasadne sprzedać w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowane położone przy ulicy Zagłoby w Ostrowcu Św., stanowiące własność Gminy Ostrowiec, oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ostrowca ( obr. 37 ark. IV ) jako działki: nr 36 o pow.767m2, KW 6691 i nr 45/1 o pow.818m2, KW 25676.

 

§2.

Sprzedaż nastąpi z zachowaniem zasad i trybu postępowania określonych w dziale II rozdz. 3, 4 i 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w rozdziale l i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy ( Dz.U. Nr 9 poz. 30)

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.