Uchwała  nr   XXVIII/428/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Budowa hali targowej o powierzchni użytkowej ok. 2300 m2 z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie projektu budowlanego".

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 11 oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit. e) i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz 306 / w związku z § l uchwały Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr L.III/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 r. i uchwałą Nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 r. Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§1

Rada Miejska wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Budowa hali targowej o powierzchni użytkowej ok. 2300 m2 z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie projektu budowlanego".

 

§2

Zobowiązania finansowe Gminy Ostrowiec Św. wynikłe z udzielenia zamówienia publicznego do wysokości 5.125.525,00 zł (brutto) finansowane będą ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy Ostrowiec Św. na rok 2000 - Dział 70 - Gospodarka Komunalna; Rozdział 7395 -Inwestycje komunalne - pozostałe; poz 5 - Targowiska Miejskie; pkt. 5.1 - Hala targowa - droga w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz w roku 2001 - 1.000.000,00 zł. i w roku 2002 - 3.125.525,00 zł. z dochodów budżetu dział 90, rozdział 9013 § 55.

 

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.