Uchwała  nr   XXVIII/429/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679,Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 i z 2000r.Nr 26 poz.306 ) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r Nr 46 poz.543 / Rada Miejska   uchwala co następuje :

 

§l.

Uznaje się za zasadne oddać w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Budowlanej w Ostrowcu Św. w Likwidacji, 4/5 części nieruchomości położonej w Ostrowcu przy ul.Samsonowicza , składającej się z działek o numerach : 3/1, 3/3, 3/4, 4 , 8/3 o łącznej powierzchni 8492m2 objętej księgą wieczystą KW 12 100 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.