Uchwała  nr   XXVIII/430/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

 

w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art.40 ust.l, art.41 ust.l i 2 i art.42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679,Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 i z 2000r.Nr 26 poz.306 ) art.34 ust.6, art.37 ust.2 ,pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2000r Dz.U.Nr 46 poz.543 / oraz art.3 ust. l i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali /Dz. U.z 1999r Nr 85 poz.388, z 1997r. Nr 106, poz.682, z 2000r Nr 12 poz.136 i Nr 29 poz.355./Rada Miejska   uchwala co następuje :

 

§1.

1 Wyraża się zgodę na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, zwanych dalej „lokalami", stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wraz ze sprzedażą albo oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

2. O kolejności i terminach przeznaczenia do sprzedaży poszczególnych lokali decyduje Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§2.

1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali na rzecz ich najemców .

2. Najemców zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu lokali do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu lokalu, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Przy doręczaniu zawiadomień mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Najemcy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu lokalu jeżeli złożą w terminie określonym w ust.2 wniosek o nabycie lokalu z jednoczesnym oświadczeniem, że wyrażają zgodę na ustaloną zgodnie z §3 cenę lokalu.

 

§3.

l .Ustalenia ceny lokali będących przedmiotem sprzedaży dokona Zarząd Miasta po

zasięgnięciu opinii zespołu d/s negocjacji w oparciu o wartość ustaloną przez rzeczoznawcę

majątkowego

2.Cenę lokali, o której mowa w ust. l ustala się w wysokości nie niższej niż ich wartość

określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§4.

Cena lokalu podlega jednorazowej zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

§5.

Lokale, których najemcy nie skorzystali z przysługującego im pierwszeństwa w ich nabyciu, podlegać będą zbyciu w drodze przetargu nieograniczonego, o którego formie postanowi Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§6 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§7.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w prasie lokalnej.

 

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.