Uchwała  nr   XXVIII/431/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 1 13, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 1 55, poz. 1014 i Nr 1 62 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306 )

Rada Miejska   uchwala   co następuje :

 

§1

1. Uznaje się za zasadne nabycie od Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych S.A. w Ostrowcu Św. na rzecz Gminy Ostrowiec Św. prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Ostrowcu przy ul. Kilińskiego 22 oznaczonego nr 2/22 ( ark. 1 obręb 49 ) o powierzchni 2 520 m2 objętego KW 36 367 oraz własności budynku i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie. Szczegółowy wykaz nabywanych składników majątkowych określi uchwała Zarządu Miasta Ostrowca Św.

2. Wartość mienia, o którym mowa w ustępie 1 będącego przedmiotem nabycia przez Gminę Ostrowiec Św. określi opinia rzeczoznawcy majątkowego.

 

§2

Na wniosek zbywcy - Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych S.A. - zawarcie umowy przeniesienia własności mienia opisanego w § 1 nastąpi w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) t.j. w zamian za część zaległości podatkowych Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych S.A. wobec Gminy Ostrowiec Św. z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§3

Wykonanie uchwały - poprzez zawarcie umowy kupna-sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą, o której mowa w §2 - powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.