Uchwała  nr   XXVIII/432/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

W sprawie:   procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

 

Na podstawie art. 53, ust. l, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 13 poz. 74 i Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 oraz Nr 132 poz. 522 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

1. Ustala się ostateczne terminy przyjmowania przez Zarząd Miasta Ostrowca Św. zwany dalej „Zarządem Miasta" materiałów do projektu uchwały budżetowej:

-    na dzień l września roku poprzedzającego rok budżetowy:

1) od kierowników zakładów budżetowych i kierowników jednostek budżetowych - projektów planów finansowych wraz z planami rzeczowymi zadań,

2) od kierowników gminnych instytucji kultury - projektów planów działalności tych instytucji,

3) od naczelników Wydziałów Urzędu Miasta zwanych dalej „Wydziałami" - planów rzeczowo-finansowych zadań,

-    na dzień 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy:

4) od Samorządowych Rad Osiedlowych - planów rzeczowo-finansowych Osiedli w zakresie realizowanych przez nie zadań oraz wniosków Osiedli do projektu uchwały budżetowej w zakresie zadań realizowanych przez Gminę,

5) od podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - wniosków o dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, w trybie określonym odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

2. Materiały, o których mowa w ust. l, pkt 1), 2) i 3) winny być sporządzone po rozpatrzeniu planów i wniosków, o których mowa w ust. l, pkt 4) i 5).

 

§2

Projekty planów, o których mowa w § l pkt 1) i 2) winny być opracowane na podstawie prognozowanych na rok budżetowy:

1) cen,

2) stawek podatkowych i opłat,

3) stanów zatrudnienia - przyjmując za podstawę prognoz stan zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,

4) wynagrodzeń - przyjmując za podstawę prognoz poziom wynagrodzeń w roku poprzedzającym rok budżetowy przy stanie zatrudnienia określonym zgodnie z pkt 3, skorygowanych maksymalnie o przewidywany wskaźnik inflacji.

Prognozy cen oraz stawek podatkowych i opłat, o których mowa w ust. l pkt

1) i 2) są przekazywane właściwym jednostkom organizacyjnym Gminy

przez Zarząd Miasta w terminie do 31 lipca.

 

§3

Projekty planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych w części obejmującej wydatki winny być opracowane według klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem, w ramach paragrafu, rodzajów wydatków i planowanych kwot na ich pokrycie.

Do projektów planów należy dołączać tabele kalkulacyjne a dla płac wyszczególnienie etatów, składników wynagrodzeń dla poszczególnych etatów według stanu przewidywanego na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy oraz skutków planowanej podwyżki wynagrodzeń w roku budżetowym.

 

§4

Plany finansowe zakładów budżetowych winny w części obejmującej plan przychodów winny zawierać:

1) planowane przychody własne według źródeł,

2) planowaną dotację z budżetu gminy z określeniem przedmiotu dotowania

i stawki dotacji przedmiotowej.

W przypadku występowania o przyznanie dotacji inwestycyjnej i remontowej z budżetu gminy należy określić:

1) nazwę zadania,

2) wartość zadania,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.

4) przewidywany do uzyskania efekt realizacji zadania

 

§5

1. Plany rzeczowe zadań, o których mowa w § l pkt 3 winny być ułożone według hierarchii ważności poszczególnych zadań, ze wskazaniem zadań, których finansowanie w części lub całości, winno - na podstawie wcześniej zawartych umów - nastąpić w roku budżetowym oraz innych zadań niezbędnych do wykonania w roku budżetowym.

2. Plany rzeczowe zadań winny określać odrębnie:

1) zadania bieżące,

2) zadania inwestycyjne i remontowe, dla których mogą być sporządzone wieloletnie programy inwestycyjne.

 

§6

Projekty zadań budżetowych winny być powiązane z planem finansowym poprzez wyszczególnienie kosztów rodzajowych dla każdego zadania.

 

§7

1. Zobowiązuje się Naczelników właściwych Wydziałów do przedkładania Zarządowi Miasta w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy:

1) planowanych na rok budżetowy:

a) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) informacji o stanie mienia komunalnego według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy zawierającej w szczególności:

a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,

b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych przysługujących Gminie, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a) i b), od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych a także możliwych do uzyskania z tytułu wykonywania przez Gminę prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

 

§8

Skarbnik Miejski w oparciu materiały złożone Zarządowi Miasta oraz na podstawie:

1) prognozowanych kwot dochodów własnych Gminy,

2) informacji w zakresie prognozowanych wielkości:

a) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

b) subwencji ogólnej,

3) materiałów   przedłożonych   przez   gminne   jednostki    organizacyjne, jednostki pomocnicze oraz Wydziały,

4) prognozowanych obligatoryjnych wpłat na rzecz związków jednostek samorządu terytorialnego, w których uczestniczy Gmina,

5) planowanych na rok budżetowy wydatków na obsługę długu,

6) wieloletnich programów gospodarczych uchwalonych przez Radę Miasta, opracowuje zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów Gminy i planowanych do realizacji zadań.

 

§9

Zarząd Miasta, na podstawie zestawienia, o którym mowa w § 8, a także biorąc pod uwagę wyniki analiz w zakresie kształtowania się w latach poprzedzających rok budżetowy dochodów i kosztów zakładów budżetowych, gminnych instytucji kultury i wydatków jednostek budżetowych, przygotowuje projekt uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Zarząd Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia:

1) Radzie Miejskiej,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach — celem zaopiniowania. Zarząd  Miasta   informuje   mieszkańców  Gminy  o  założeniach  projektu budżetu oraz kierunkach polityki społecznej i gospodarczej.

 

§10

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej, o których mowa w § 9 ust. 2 obejmują w szczególności:

1) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł ze wskazaniem podstaw i sposobu ich obliczania,

2) omówienie źródeł przychodów związanych ze sfinansowaniem deficytu budżetowego,

3)  uzasadnienie   do  poziomu  wydatków   i   rodzaju  przewidzianych  do realizacji zadań.

4) rodzaje rozchodów związanych ze spłatą rat kredytów i pożyczek,

 

§11

1. Projekt uchwały budżetowej, o której mowa w § 9 ust. l może być opracowany w kilku wariantach.

2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską podstawą gospodarki finansowej Gminy jest wariant projektu uchwały budżetowej wskazany przez Zarząd Miasta.

 

§12

W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miejskiej, Zarząd Miasta przekazuje gminnym jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym informacje niezbędne do opracowania przez nie projektów planów finansowych.

 

§13

Przewodniczący    Rady    Miejskiej,    po    otrzymaniu    projektu    uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, przesyła go do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miejskiej. Komisje   Rady   w  terminie   21   dni   odbywają posiedzenia,   na  których formułowane   są pisemne   opinie   o   projekcie   uchwały  budżetowej.   W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku

lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, komisja obowiązana jest do wskazania Zarządowi Miasta propozycji w zakresie źródła jego sfinansowania. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania w terminie 7 dni od daty ich przedstawienia Komisji Budżetu, Promocji i Współpracy,

ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej. W   posiedzeniu   Komisji   Budżetu,   Promocji   i   Współpracy,   na  którym opiniowany jest projekt uchwały budżetowej, uczestniczą przewodniczący

pozostałych komisji stałych lub ich zastępcy.

 

§14

1. Zarząd Miasta, w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej opinii Komisji Budżetu, Promocji i Współpracy o projekcie uchwały budżetowej ustosunkowuje się do wniosków Komisji. Uwzględniając propozycję Komisji Zarząd Miasta dokonuje stosownej korekty projektu budżetu.

2. Nie uwzględnienie przez Zarząd Miasta w projekcie uchwały budżetowej wniosków Komisji wymaga uzasadnienia.

§15

1. Zarząd Miasta przedstawia radnym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej przed uchwaleniem budżetu.

2. W porządku obrad sesji budżetowej winny być uwzględnione następujące punkty:

1) odczytanie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej, w tym opinii Komisji Budżetu, Promocji i Współpracy oraz wniosków komisji,

2) dyskusja  nad  wniesionymi  przez  Zarząd  Miasta  poprawkami   i   ich przegłosowanie,

3) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

§16

1. Projekt uchwały budżetowej określa w szczególności:

1) prognozowane dochody budżetu Gminy według źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji,

2) planowane wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym:

c) wynagrodzeń i pochodnych,

d) dotacji,

e) wydatków na obsługę długu,

f) wydatków z tytułu udzielonych przez budżet poręczeń i gwarancji.

b) wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych,

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

4) wydatki    związane    z   wieloletnimi    programami    inwestycyjnymi    z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,

5) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,  gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych,

6) plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

7) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

9) dotacje,

10) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

11) wydatki jednostek pomocniczych Gminy.

Projekt uchwały budżetowej  może określać środki na rezerwę ogólną i

rezerwy celowe.

§17

W terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej Zarząd Miasta opracowuje:

1) układ wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków,

2) plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami przyjmując jako podstawę planu wysokość przyznanych na ten cel dotacji.

W terminie, o którym mowa w ust. l Zarząd Miasta przekazuje gminnym jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Jednostki, o których mowa w ust. 2 dostosowuj ą projekty własnych planów finansowych do uchwały budżetowej. Jednostki i zakłady budżetowe dostosowują je w szczegółowości do paragrafów dochodów i wydatków.

§18

Traci moc uchwała nr VI/47/94 Rady Miejskiej z l października 1994 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§19

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.