Uchwała  nr   XXVIII/433/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 z 1998 Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306/, art. 109 i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 155 poz 1014 z 1999 r. Nr 38 poz. 360 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 roku Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskie-go na 2000 rok, zmienionej uchwałą nr XXIII/313/2000 Rady Miejskiej z dnia 01 lutego 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXIV/349/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2000 roku, zmienionej uch wała nr XXV/3 75/2000 Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXVI/396/2000 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2000 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ l otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały:

l/ dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 79.396.949 zł, 2/ wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 80.046.055 zł, 3/ przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 3.922.056 zł, 4/ rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 3.272.950 zł,

2. Deficyt budżetu wynosi 649.106 zł". 2)  w § 2 wyrazy „6.244.803 zł" zastępuje się wyrazami „ 6.345.458 zł"

3)   § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki ustalone w § l ust l pkt 2 obejmują:

l/ wydatki bieżące w kwocie 57.863.446 zł, w tym:

-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 34.059.496 zł 21 wydatki majątkowe w kwocie 16.946.381 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 3/ wydatki na obsługę długu w kwocie 663.000 zł, 4/ dotacje / bez dotacji inwestycyjnej / 4.573.228 zł,"

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan zadań rzeczowych inwestycji na 2000 rok i wydatki związane z   programem inwestycyjnym na lata 2001 - 2003

-    zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały"

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązy-wania problemów alkoholowych w kwocie 530.000 zł"

 

§2

1. W załączniku nr l do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku "Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2000 r." dokonuje się następu-jących zmian:

1) w planie dochodów i wydatków:

a) zmniejsza się dochody:

1.   Dział        74                                      Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 7695 pkt c/                             Wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami

                                                            o kwotę 4.767 zł do kwoty 398.233 zł,

 

2.   Dział        90                                      Dochody od osób prawnych i fizycznych

 

Rozdział 9013 pkt /a                              Podatek od nieruchomości - osoby prawne

                                                             o kwotę 1.460 zł do kwoty 17.161.706 zł,

Rozdział 9019 pkt /a                              Podatek od środków transportu - osoby

                                                             fizyczne o kwotę 234 zł do kwoty 239.766 zł,

Rozdział 9019 pkt/b                              Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

                                                            o kwotę 1.141 zł do kwoty 1.798.859 zł,

Rozdział 9019 pkt /i                              Odsetki - osoby fizyczne

                                                           o kwotę 282 zł do kwoty 149.718 zł,

3.   Dział 97

                                                                      Rozliczenia różne

Rozdział 9709                                        Część rekompensująca subwencji ogólnej dla

                                                             gmin

                                                            o kwotę 1.231 zł o kwoty 363.684 zł,

 

 

b) zwiększa się dochody:

 1.   Dział       70

                                                                        Gospodarka komunalna

Rozdział 7395 pkt a/                         Pozostałe inwestycje komunalne

                o kwotę 105.000 zł do kwoty 424.915 zł,

 

2.   Dział 79

Rozdział 8295 pkt c/

 

3.   Dział 86

Rozdział 8615

                                                                        Oświata i wychowanie

                                                           Pozostała działalność

                                                       pkt cl odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

                                                          i rencistów

                                                     o kwotę 237.150 zł do kwoty 237.150 zł,

                                                                   Opieka Społeczna

 

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 62.560 zł do kwoty 1.383.560 zł,

Rozdział 8616

Rozdział 8695

4.   Dział        87

Rozdział 8711

5.   Dział        91

Rozdział 9146

c) zmniejsza się wydatki: 1.   Dział        70

Rozdział 7262 Rozdział 7395pkt/d

2.   Dział       91

Rozdział 9146

                                                            Dodatki mieszkaniowe

                                                         o kwotę 325.480 zł do kwoty 800.108 zł,

                                                          Pozostała działalność

                                                         o kwotę 116.289 zł do kwoty 292.004 zł,

                                                              Kultura fizyczna i sport

 

Instytucje kultury fizycznej

o kwotę 700.000 zł kwoty 1.228.220 zł,

Administracja państwowa i samorządowa

Urząd Miasta

o kwotę 30.000 zł kwoty 532.000 zł,

w tym: za wydanie zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych

o kwotę 30.000 zł do kwoty 530.000 zł

Gospodarka komunalna

Oświetlenie ulic

o kwotę l .460 zł do kwoty l .511.391 zł,

Pozostała działalność

o kwotę 50.000 zł do kwoty 698.000 zł,

w tym:

- wyburzenia

o kwotę 50.000 zł do kwoty O zł.

Administracja państwowa i samorządowa

Urząd Miasta

o kwotę 1.283 zł do kwoty 8.939.513 zł,

3.   Dział       93

Bezpieczeństwo Publiczne

Rozdział 9718pktb/

Rozdział 9317

97

4.   Dział

d) zwiększa się wydatki: 1.   Dział        50

Rozdział 5613

2.   Dział        70

Rozdział 7231

                                                                         Obrona cywilna

                                                                        o kwotę 1.141 zł do kwoty 54.959 zł,

                                                                        Rozliczenia Różna

 

Rezerwy celowe

o kwotę 41.000 zł do kwoty 65.000 zł,

w tym:

- na zadania z zakresu opieki społecznej

o kwotę 41.000 zł do kwoty 59.000 zł,

Transport

Publiczne drogi gminne

o kwotę 153.488 zł do kwoty 3.292.819 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne

o kwotę 135.000 zł do kwoty 1.634.329 zł,

Gospodarka komunalna

Zieleń w mieście

o kwotę 27.512 zł do kwoty 442.512 zł,

Rozdział 7395 pkt a/       Pozostała działalność

pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne o kwotę 618.000 zł do kwoty 6.910.705 zł,

3.   Dział       79

                                                                  Oświata i wychowanie

                                                                  Szkoły Podstawowe

                                                                 o kwotę 96.959 zł do kwoty 18.763.019 zł,

                                                                   w tym: wydatki inwestycyjne:

                                                                 o kwotę 90.000 zł do kwoty 303.450 zł

Rozdział 7911

 

Rozdział 8295 pkt c/

85

4.   Dział

Rozdział 8536

5.   Dział        86

Rozdział 8615

Rozdział 8616 Rozdział 8695

6.   Dział       87

Rozdział 8711

Pozostała działalność

pkt c/ odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

i rencistów

o kwotę 237.150 zł do kwoty 237.150 zł,

Ochrona Zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 30.000 zł do kwoty 530.000 zł,

Opieka społeczna

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 62.560 zł do kwoty l .778.860 zł,

Dodatki mieszkaniowe

o kwotę 325.480 zł do kwoty 2.700.108 zł,

Pozostała działalność

o kwotę 157.289 zł do kwoty 743.304 zł,

Kultura fizyczna i sport

Instytucje kultury fizycznej

o kwotę 251.810 zł do kwoty 3.752.240 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne

o kwotę 70.000 zł do kwoty 2.017.630 zł.

w planie przychodów i rozchodów:

a) zwiększa się przychody:
1.   Dział        00                                 Przychody

Rozdział 0051

b) zwiększa się rozchody: 1.   Dział       00

Rozdział 0051

Kredyty krajowe

o kwotę 300.000 zł o kwoty 300.000 zł,

Rozchody

Kredyty krajowe

o kwotę 2.000 zł o kwoty 762.000 zł,

 

2. Załącznik nr l do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku "Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2000 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

 

§3

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku - "Dotacje i wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej w 2000 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§4

złącznik nr 3 do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku - "Planowane wydatki majątkowe Gminy Ostrowiec Św. w 2000 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§5

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/298/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000 roku - "Plan zadań rzeczowych inwestycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§6

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXII/298/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000 roku - "Planowane wydatki szkół podstawowych i gimnazjów w 2000 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§8

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 11