Uchwała  nr   XXVIII/434/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

w sprawie: wzniesienia obelisku poświęconego Wyzwolicielom Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz 261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz. 622, z 1997., Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r, Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126) Rada Miejska uchwaliła, co następuje:

 

§1

W  roku jubileuszowym   55   rocznicy   Wyzwolenia   Ostrowca   Świętokrzyskiego,

postanawia się uczcić pamięć obywateli Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez wzniesienie

w    Ostrowcu    Świętokrzyskim,     obelisku    poświeconego    Wyzwolicielom    Ostrowca

Świętokrzyskiego zwanego dalej „Obeliskiem" i umiejscowienie go w Rynku na terenie

zielonym między drzewami od strony południowej frontem do obecnego pomnika.

 

§2

Koncepcję architektoniczną oraz treść napisu na obelisku Społeczny Komitet Budowy Obelisku przedstawi na następnej sesji Rady Miejskiej.

 

§3

1.   Realizacja Obelisku nastąpi ze środków społecznych i za pośrednictwem Społecznego Komitetu Budowy Obelisku zwanego dalej „Społecznym Komitetem".

2.   Celem Społecznego Komitetu jest pozyskanie środków społecznych, a następnie wybudowanie Obelisku w oparciu o obowiązujące przepisy oraz uroczyste odsłonięcie.

3.   Realizacja Obelisku przez Społeczny Komitet nastąpi z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 15 marca 1993 r. o zbiórkach publicznych ( Dz. U. Nr 22 poz. 162, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 69 poz. 638).

 

§4

1.   Społeczny Komitet opiera się na społecznej pracy jego członków.

2.   Szczegółowy tryb działania Społecznego Komitetu określa uchwalony przez niego regulamin organizacyjny.

 

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.