Uchwała  nr   XXIX/435/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, nr 19, poz. 239, Nr 22,poz. 291 ) oraz art. 7 ust. lpkt.8 i art. 18 ust.2pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, nr 1 13, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. nr 155, poz. 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48 poz. 552 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr l, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 82, poz. 518i Nr 96, poz. 589 i z 1998 r. Nr 88, poz. 554) Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§1

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a w także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora , określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową , wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania do-datku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stano-wiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przy-padków zaliczania okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. Nr 39,poz. 455 ).

 

§2

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom : l )dodatku za wysługę lat, z zastrzeżeniem § 4 pkt 4 uchwały,

2)dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

3)nagród jubileuszowych,

4)dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

5)zasiłku na zagospodarowanie,

 

6)odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

7)odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia,

o którym mowa w § l.

 

§3

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych do-datków specjalistycznych reguluje przepis art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 19, poz. 239 ).

 

§4

Ustala się :

1) regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-uczycielom dodatku motywacyjnego, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały,

2) regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku funkcyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-uczycielom dodatku za warunki pracy , stanowiący załącznik nr 3 do niniej-szej uchwały,

4) regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysłu-gę lat, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-uczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) regulamin określający zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§6

Traci moc uchwała nr XVII / 181 / 99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzy-skim z dnia 07.10.1999 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz na tablicach ogłoszeń w gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6