Uchwała  nr   XXIX/436/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie: utworzenia starych obwodów głosowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art. 30 ust. l-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) oraz art.5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 roku o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 43, poz. 488 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Tworzy się na obszarze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego stałe obwody głosowania, ustala się numery i granice oraz wyznacza siedziby obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2

Stałe obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w §1 obowiązują także - zgodnie z art. 22 ust. l ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 Nr 47, poz. 544) - przy wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§3

Traci moc uchwała Nr 11/220/98 Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 września 1998 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w wyborach do rad.

 

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz w formie obwieszczeń na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załącznik 1