Uchwała  nr   XXIX/437/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na członków Kolegium d / s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póżń. zmianami), art. 134 § l i art. 142 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 z późń. zmianami), art. 6 § l, art. 11 § l i art. 16a ustawy z dnia 20 maja 1971 roku o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 118 z póżń. zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§1.

 Wybiera się dodatkowo na ławników oraz członków Kolegium do spraw Wykroczeń na kadencje 2000 - 2003 osoby wymienione w załącznikach do niniejszej uchwały :

1. do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - Załącznik Nr 1;

2. do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim- Sąd Pracy   zgłoszone przez terenowy organ administracji państwowej - Załącznik Nr 2;

3. do Sądu Rejonowego   w Ostrowcu Świętokrzyskim - Sąd Pracy zgłoszone przez związki zawodowe - Załącznik Nr 3;

4. do Kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim - Załącznik Nr 4.

 

§2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4