Uchwała  nr   XXIX/438/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

 

w sprawie sprzedaży działki gruntu

 

Na podstawie art. 13 ust.l, art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543) i na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686 Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, z 1998r.Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz.306 i Nr 48 poz.552) w związku Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

1. Uznaje się za zasadne sprzedać niezabudowaną działkę gruntu stanowiącą własność Gminy Ostrowiec położoną przy ul.Iłżeckiej w Ostrowcu, ozn. w ewidencji gruntów m.Ostrowca (Obr.14 ark.IV) nr 135/3 o pow.189m2, ujawnioną w księdze wieczystej nr KW 30970.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa Bożeny i Edwarda małż. Grabowiec na poprawę warunków zagospodarowania działki budowlanej będącej w ich użytkowaniu wieczystym ozn. nr 131 (Obr. 14 ark.IV) o pow.6OOm2 (KW 36440).

 

§2.

Szczegółowe warunki sprzedaży ustali Zarząd Miasta Ostrowca Św. w rokowaniach z nabywcami z zachowaniem trybu postępowania i norm określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.