Uchwała  nr   XXIX/439/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679,Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 i z 2000r.Nr 26 poz.306, Nr 48 poz. 550) w związku z art.13 ust.l, art.37 ust.l i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543) oraz w związku z § 14 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U. Nr 9 poz. 30) Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§l

Uznaje się za zasadne sprzedać w drodze ustnego przetargu nieograniczonego udział Gminy Ostrowiec Św., wynoszący zgodnie z KW Nr 43087 - 3/8 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ostrowca Św. jako działka Nr 49 o powierzchni 549 m2 (Obręb 37 arkusz II), położonej w Ostrowcu Św. przy ulicy Młyńskiej Nrl.

 

§2

Szczegółowe warunki przetargu określi Zarząd Miasta Ostrowca Św. z uwzględnieniem zasad i trybu postępowania określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U. Nr 9 poz. 30).

 

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.