Uchwała  nr   XXIX/440/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

uchylająca   uchwałę  w  sprawie  przeniesienia  własności   na   rzecz  Pana Andrzeja Plenkiewicza

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997 roku Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 i z 1998 roku Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz.306 i Nr 48 poz.552) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

1. Uchyla się uchwałę Nr XIII/131/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie przeniesienia własności na rzecz Pana Andrzeja Plenkiewicza

2.  Uzasadnienie  uchylenia uchwały zawiera załącznik  do  niniejszej uchwały.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1