Uchwała  nr   XXIX/441/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997 roku Nr 9 poz. 43 , Nr 106 poz. 679,Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 roku Nr 26 poz.306, Nr 48 poz. 552) art.13 ust. l, art.37 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku Nr 46 poz.543 / oraz art.3 ust. l, 2 i 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali /Dz.U. z 1999r Nr 85 poz.388, z 1997r. Nr 106, poz.682, z 2000r Nr 12 poz. 136 i Nr 29 poz.355.)Rada Miejska uchwala co następuje :

 

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Rynek 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim oznaczonych numerami:

nr 28 o pow. 37,28m2

nr 29 o pow. 30,03m2

nr 30 o pow. 53,65m2

nr 31 o pow. 41,64m2

nr 32 o pow. 37,26m2

nr 33 o pow. 40,94m2

wraz z prawem wieczystego użytkowania w ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka Nr 52/3 o pow. 638m2 dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr KW 25277 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§2.

Sprzedaż poszczególnych lokali nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad postępowania i warunków określonych w dziale II rozdz. 3, 4 i 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) oraz rozdziale l i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9 poz.30)

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.