Uchwała  nr   XXIX/442/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art 12 ust. l i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982r. Nr 35, poz. 230; z 1984r. Nr 34, poz. 184; z 1987r. Nr 33, poz. 180; z 1989r. Nr 35, poz. 192; z 1990r. Nr 34, poz.198, Nr 73, poz. 431; z 1991r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419; z 1993r. Nr 40, poz.184; z 1996r. Nr 127, poz. 593; z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2000r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 art. 40 ust l, art. 41 ust. l i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Miejska, kierując się wskazaniami określonymi w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętym uchwałą Nr XXI/222/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 grudnia 1999r. uchwala, co następuje:

 

§1.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi 130.

 

§2.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/301/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 01 lutego 2000r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.