Uchwała  nr   XXIX/443/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34 poz. 184, z 1987r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73 poz. 321 i Nr 94, poz. 419 oraz z 1993 r. Nr 40 poz. 184 i z 1996 r. Nr 127, Nr 121 poz. 593 z 1997r. Nr 88 poz. 554 i Nr 113 poz. 732, Nr 121 poz. 770, z 1998r. Nr 106 poz. 668 i z 2000r. Nr 12 poz. 136/, oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997r Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 678, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 Nr 123 poz. 775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz. 306 i Nr 48, poz. 5521, oraz uwzględniając wnioski Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W załączniku do uchwały Nr XXI/222/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/325/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 lutego 2000r oraz Uchwała Nr XXVIII/420/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 czerwca 2000r. - w harmonogramie realizacji zadań na rok 2000 w pozycji 4 „ Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu" w rubryce „ Zadania szczegółowe" realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyrazy „ utrzymanie limitu 120 punktów sprzedaży" zastępuje się wyrazami „ utrzymanie limitu 130 punktów sprzedaży"

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi  w życie z dniem powzięcia.