Uchwała  nr   XXIX / 444 / 2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie obowiązkowej deratyzacji

 

Na podstawie art.4 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 60 poz. 369 i Nr 121 poz. 770 oraz z 2000 roku Nr 22 poz. 272) i art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.l, art.41 ust. l oraz art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 i z 2000 r. Nr 26 poz. 306 oraz Nr 48 poz. 550), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W celu zapobiegania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy wprowadza się na całym obszarze Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 02 do 31 października 2000 roku. Obowiązek, o którym mowa w ust. l spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

 

§2

Deratyzację można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić do wykonania wyspecjalizowanemu podmiotowi.

W przypadku samodzielnego wykonywania deratyzacji przez osoby i podmioty wymienione w § l ust. 2, szczegóły dotyczące sposobu jej przeprowadzania określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§3

Niewykonanie obowiązków określonych niniejszą uchwałą przez osoby i podmioty wymienione w § l ust.2 stanowi wykroczenie w rozumieniu art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń ( DZ.U. NR 12 poz. 114 z późniejszymi zmianami).

 

Załącznik 1