Uchwała  nr   XXIX/445/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 1/2000 do umowy nr 51/98 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a "Bazą Ogrodniczą" sp.z.o.o, ul.Żeromskiego 37 w Ostrowcu Św-skim.

 

Na podstawie art.7 ust. 1. art.18 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996roku Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997 roku Nr 9 poz. 43,Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123. poz. 715 , z 1998rokuNr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r Nr 26 poz.306 / w związku z § 2 ust.4 Uchwały Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 września 1990 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej Uchwałą Nr LIII/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 maja 1993 roku oraz Uchwałą Nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 lipca 1999r

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

Rada Miejska Ostrowca Świętokrzyskiego akceptuje projekt aneksu do umowy nr 51/98 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a "Bazą Ogrodniczą" sp.z.o.o, ul.Żeromskiego 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim na "wykonanie prac pielegnacyjno-konserwacyjnych na terenach urządzonej zieleni miejskiej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach: 1998,1999, 2000" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2000r

 

Załącznik 1