Uchwała  nr   XXIX/446/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr Or 369/99 z dnia 29.12.99 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "HUTNIK" spółka z.o.o w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego

 

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 2 oraz art. 18 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r Nr 13 poz. 74 Nr 58 poz.261, Nr 106 poz 496 i Nr 132 poz 622 oraz z 1997 r Nr 9 poz 43 , nr 106 poz. 679, Nr 107 poz 686, Nr 113 poz 734 ,Nr 123 poz 775 , z 1998 r Nr 155 poz 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r Nr 26 poz 306 ) w związku z § 2 ust. 4 uchwały Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 września 1990 r w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr L III/350/93 Rady Miejskiej w ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 r i uchwałą Nr. XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 roku Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1.

Rada Miejska akceptuje aneks nr 1 do umowy nr Or 369/99 z dnia 29.12.99 r zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Wielobranżowm "HUTNIK" spółka z.o.o w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego w 2000 roku aktualizujący ilość punktów świetlnych zmodernizowanych i niezmodernizowanych w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1