Uchwała  nr   XXIX/447/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury

w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 w związku z art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110 poz. 721, Nr 141 poz.943, z 1998r Nr 106 poz. 668 i z 2000r Nr 12 poz. 136) art. 18 ust.l, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. l i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz. 306 i Nr 48 poz. 552) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W statucie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowiącym załącznik do uchwały Nr L 7325/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 18 marca 1993r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadza się następujące zmiany:

l) w rozdziale I § l :

a) w pkt. 1.1 wyrazy "(Dz.U. Nr 114 poz. 493)" zastępuje się wyrazami „(Dz.U. z 1997r. Nr 110 poz. 721,Nr 141 poz. 943, z 1998 Nr 106 poz. 668 i z 2000r. Nr 12 poz. 136)",

b) pkt. l .2 otrzymuje brzmienie:

„ 1.2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz. 306 i Nr 48 poz. 552)",

2) w rozdziale III § 7 wyrazy „w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury" zastępuje się wyrazami „w odrębnych przepisach",

3) w rozdziale III § 8:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „Ministra Kultury i Sztuki wg zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarką finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych" zastępuje się wyrazami „Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach Kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury",

b) ust. 8.3 otrzymuje brzmienie:

„ 8.3. Środki na wynagrodzenia dla pracowników powinny być zgodne z rocznym planem

działalności zatwierdzonym przez dyrektora, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

prawa",

4) w rozdziale IV § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 MCK prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków finansowych",

5) w rozdziale IV w § 3 skreśla się wyrazy „w zakresie dotyczącym zakładów budżetowych",

6) w rozdziale IV § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Podstawą gospodarki finansowej MCK jest roczny plan działalności",

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§3

Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Ostrowca Św. i Miejskiego Centrum Kultury, oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.