Uchwała  nr   XXIX/448/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136), art. 7 ust. l pkt 9 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. l i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552) oraz §78 ust. 4 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W Statucie Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIV/189/95 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 listopada 1995 roku w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadza się następujące zmiany:

1)  §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim zwane dalej „BWA" działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 106, poz. 668 i z 2000r. Nr 12, poz. 136),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552),

3) uchwały nr XXIV/188/95 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 listopada 1995 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. „Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim",

4) niniejszego statutu,

2)  w §13 wyraz „Sztuk" zastępuje się wyrazami „Dziedzictwa Narodowego",

3)   §14 otrzymuje brzmienie:

„§14. 1. Wynagrodzenie dyrektora i pozostałych pracowników ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad wynagra-dzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, prowadzących w szczegól-ności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

2.    Dyrektorowi    (Kustoszowi)    BWA   wynagrodzenie,   w   tym   także   premię, przyznaje Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego".

4)   §18 otrzymuje brzmienie:

„§18.   BWA   prowadzi   samodzielną   gospodarkę   w   ramach   posiadanych   środków
                        finansowych".

5)   §19 otrzymuje brzmienie"

„§19.    BWA   prowadzi   rachunkowość   według   zasad   określonych   w   odrębnych przepisach o rachunkowości".

6)   §20 otrzymuje brzmienie:

„§20. Podstawą gospodarki finansowej BWA jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora (Kustosza).

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i BWA oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.