Uchwała  nr   XXIX/449/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie połączenia Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Na podstawie art. 9, art. 10 ust. l i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110 poz. 721, Nr 141 poz.943, z 1998r Nr 106 poz. 668, z 1999r. Nr 101 poz. 1178 i z 2000r Nr 12 poz. 136) oraz art. 7 ust. l pkt 9, art. 18 ust.l, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz. 306 i Nr 48 poz. 552) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

1. Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim wyraża wolę połączenia gminnych instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury utworzonego na podstawie Uchwały Nr IV/19/84 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Św. z dnia 20 lipca 1984r. oraz Biura Wystaw Artystycznych utworzonego Uchwałą Nr XXIV Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 listopada 1995r. - zwanych dalej „instytucjami kultury".

2. Przyczyną podjęcia decyzji o zamiarze połączenia instytucji kultury są względy ekonomiczne i organizacyjne, w tym w szczególności:

1) zapewnienie większej elastyczności w zarządzaniu kadrami obydwu instytucji,

2) dążenie do ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych instytucji,

3) zapewnienie większej elastyczności w zakresie gospodarowania środkami w obrębie jednego, wyższego budżetu,

4) zapewnienie bardziej racjonalnego wykorzystania bazy technicznej Miejskiego Centrum Kultury,

5) stworzenie warunków do podniesienia poziomu sprawności organizacyjnej w zakresie

upowszechniania kultury w Mieście.

3. Połączenie instytucji kultury wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. i powinno nastąpić z dniem l stycznia 2001 roku.

 

§2

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Św. oraz w siedzibach Miejskiego Centrum Kultury i Biura Wystaw Artystycznych .

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.