Uchwała  nr   XXIX/450/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 i z 1998r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 7 ust. l pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i 2, art. 41 ust. l i 2 i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552) oraz §78 ust. 4 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowiącym załącznik do uchwały nr LXVI/739/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 5 czerwca 1998 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadza się następujące zmiany:

1)   §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.    Miejska    Biblioteka    Publiczna    w    Ostrowcu    Świętokrzyskim    zwana    dalej „Biblioteką" działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 i z 1998r. Nr 106, poz. 668),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552),

3) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 106, poz. 668 i z 2000r. Nr 123, poz. 136),

4) niniejszego statutu,

2)  w §12 w ust. 3 wyraz „Sztuk" zastępuje się wyrazami „Dziedzictwa Narodowego",

3)   w §13 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedkładanie właściwym instytucjom i organom planów działalności biblioteki",

4)   §16 otrzymuje brzmienie:

„§16. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach".

5)   §17 otrzymuje brzmienie:

„§17.1. Wynagrodzenie dyrektora i pracowników Biblioteki ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

2. Wynagrodzenie dyrektora Biblioteki ustala Zarząd Miasta.

3. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są przez Dyrektora Biblioteki.

4. Środki na wynagrodzenie pracowników powinny być zgodne z rocznym planem działalności Biblioteki zatwierdzonym przez Dyrektora z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w ust. l".

6)  §19 otrzymuje brzmienie:

„§19.1. Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu gminy, z dochodów włas-nych oraz z innych źródeł, w tym zapisów o darowizn osób fizycznych i prawnych".

2. Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiada-nych środków.

3. Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności".

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Biblioteki oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.