Uchwała  nr   XXIX/451/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie I Zjazdu Absolwentów Technikum Hutniczo - Mechanicznego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nrl55, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 306)

 

W 1926 roku w życie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wpisała się Szkoła Rzemieślnicze - Przemysłowa Zakładów Ostrowieckich. Zlokalizowana w hutniczym Klimkiewiczowie, jako pierwsza tego typu placówka w historii miasta, rozpoczęła kształcenie młodzieży w zakresie zawodów hutniczych. Przechodząc kolejne fazy przekształceń organizacyjnych w roku 1947 osiągnęła status Liceum Przemysłowego, a w 1950 Technikum Mechaniczno -Hutniczego, zaś od 1995 roku przyjęła formę Liceum Technicznego — dziś szacowna alma mater ostrowieckich szkół zawodowych, która wykształciła blisko 8000 absolwentów.

Z okazji I Zjazdu Absolwentów Technikum Hutniczo - Mechanicznego Ostrowcu Świętokrzyskim odbywającego się a dniach 23 - 24 września 2000

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Rada Miejska wyraża uznanie dla wieloletniego wkładu Szkoły w proces kształcenia i wychowania licznych absolwentów pracujących aktywnie zarówno zawodowo jak i na obszarach działalności społecznej.

Wychowankowie Szkoły swoimi umiejętnościami, zaangażowaniem oraz dużą aktywnością znakomicie wpisali się w historię wielu zakładów przemysłowych, placówek naukowo - badawczych i technicznych, oświaty, kultury, zdrowia, administracji, wojska, znani są w służbie dyplomatycznej i duszpasterskiej. Cenieni są nie tylko w mieście i regionie czy też na terenie Polski ale również poza jej granicami.

 

§2

Rada Miejska doceniając osiągnięcia Szkoły, jej wysoki poziom kształcenia zawodowego i wychowania patriotycznego, wkład w pomnażanie dorobku Ostrowca Świętokrzyskiego, wyraża najwyższe słowa uznanie dla tak Szacownej Placówki, jej Grona Nauczycielskiego, bez zaangażowania którego nie miałaby ona tak znacznych osiągnięć.

Długoletnia działalność Szkoły na trwałe wpisała się w życie miasta i niewątpliwie jest jego dziedzictwem.

 

§3

Rada Miejska z okazji I Zjazdu Absolwentów Szkoły składa Wielce Szanownemu Gronu Nauczycielskiemu i Szanownym Absolwentom najserdeczniejsze życzenia, pomyślności w życiu osobistym, osiągania sukcesów zawodowym jak też na polu aktywności społecznej. Pozostajemy w przekonaniu, że Szkoła i jej dorobek pozostaną dziedzictwem naszego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.