Uchwała  nr   XXIX/452/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306 i Nr 48 poz 552) Rada Miejska   uchwala   co następuje :

 

§1

1. Uznaje się za zasadne nabycie od Obszaru Przemysłowego Zakładów Ostrowieckich S.A. w Ostrowcu Św. na rzecz Gminy Ostrowiec Św. prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Ostrowcu przy ul. Świętokrzyskiej oznaczonego nr 4/37 o powierzchni 5 922 m2 objętego Księgą Wieczystą KW 32 717 oraz własności budynków i innych urządzeń położonych na tym gruncie:

a/budynek o nr.inw. 144-032-00022 o pow.użytk.1138 m.kw.

b/ budynek o nr.inw. 130-045-00023 o pow.użytk.681 m.kw.

c/zbiornik bezodpływowy nr.inw.223-011-00010

d/ plac manewrowy o nr.inw.242-010-00048

e/ wymiennikownia W4

f/ogrodzenie placu nr.inw.298-104-00088

g/ kocioł wodny ES-KAII o nr.inw.302-018-00015

 

2. Wartość mienia, o którym mowa w ustępie 1 będącego przedmiotem nabycia    przez Gminę Ostrowiec Św. określi opinia rzeczoznawcy majątkowego.

 

§2

Na wniosek zbywcy - Obszaru Przemysłowego    Zakładów Ostrowieckich S.A. - zawarcie umowy przeniesienia własności mienia opisanego w § 1 nastąpi w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) t.j. w zamian za część zaległości podatkowych Obszaru Przemysłowego Zakładów Ostrowieckich S.A. wobec Gminy Ostrowiec Św. z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§3

Wykonanie uchwały - poprzez zawarcie umowy kupna-sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą, o której mowa w §2 - powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.