Uchwała  nr   XXIX/453/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz 622, z 1997 r Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.306 i Nr 48, poz. 552).

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1.

W uchwale Nr XXVI/394/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 maja 2000 roku w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ulicy Świętokrzyskiej §1 ust. l otrzymuje brzmienie:

„Uznaje się za zasadne nabycie od Obszaru Przemysłowego Zakładów Ostrowieckich S.A. w Ostrowcu Św. na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej oznaczonego numerami: 3/23, 3/25, 3/26, (obr.43 ark.4) o łącznej powierzchni 21199m2 objętego KW 15160. Szczegółowy wykaz nabywanych składników majątkowych określi Uchwała Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego".

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.