Uchwała  nr   XXIX/454/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 25 ust. 4-10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306 i Nr 48 poz. 552) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska u c h w a l a , co następuje:

 

§1.

Radnym Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w tym nieetatowym członkom Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przysługuje miesięczna dieta za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Zarządu Miasta oraz Komisji (Zespołów) powołanych przez Radę Miejską lub Zarząd Miasta.

 

§2.

1. Podstawę naliczania diety stanowi 75% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110 poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19 poz. 239).

2. Ustala się poniższą wysokość diety, o której mowa w § l, w relacji procentowej do podstawy naliczenia określonej w ust. l:

1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 100%;

2) dla Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej  i  nieetatowych  członków Zarządu Miasta - 84%;

3) dla Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej - 63%;

4) dla Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej - 53%;

5) dla radnych Rady Miejskiej - 48%.

§3.

1. Za każdą nieobecność radnego w posiedzeniach organów wymienionych w § l, których jest członkiem, potrąca się kwotę odpowiadającą 1/10 przysługującej diety.

2. Przepisu ust. l nie stosuje się do:

1) Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

3) nieetatowych członków Zarządu Miasta,

4) radnych, którzy w czasie posiedzeń organów, których są członkami wypełniają inne obowiązki nałożone na nich przez Radę Miejską lub Zarząd Miasta.

 

§4.

Radnym Rady Miejskiej w związku z wykonywaniem mandatu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze rozporządzenia z dnia 31.07.2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz. 800).

 

§5.

Wykonanie     uchwały     powierza     się     Zarządowi     Miasta     Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§6.

 Tracą moc:

1) uchwała Nr VIII/68/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady w Ostrowcu Świętokrzyskim;

2) uchwała Nr XI/117/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązują od l sierpnia
2000 r.