Uchwała  nr   XXIX/455/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 

w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art. 2 pkt l lit. c, art. 4 ust. l pkt l oraz art. 20 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21, poz. 124; Nr 43, poz. 253; z 1984r. Nr 98, poz. 471; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 28, poz. 153; z 1998r. nr 162, poz. 118 i 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 26, poz. 306), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagra-dzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61, poz. 707) oraz w związku z §43 ust. l, 3 i 4 i §74 ust. 2 uchwały Nr XLI/403/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 14 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego z dnia 18 grudnia 1996 roku Nr 54, poz. 212), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1.

1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do ustalenia, po zasięgnięciu opinii: Komisji Budżetu, Promocji i Współpracy oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Św.

2. Ustalenie kwoty wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ust. l powinno nastąpić z uwzględnieniem przepisów: art. 20 ust. 3 i 5 ustawy o pracownikach samorzą-dowych (Dz.U. Nr 21, poz. 124; Nr 43, poz. 253; z 1984r. Nr 98, poz. 471; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 28, poz. 153; z 1998r. Nr 162, poz. 118 i 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 26, poz. 306) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorzą-dowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych urzędach marszał-kowskich (Dz.U. Nr 61, poz. 707).

 

§2.

Wykonanie uchwały - z zastosowaniem zasad Kodeksu pracy - powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia,  z mocą od dnia  l  sierpnia 2000 roku.