Uchwała  nr   XXX/456/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 5 października 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Święto-krzyskiego na 2000 rok.

Na podstawie art. 1 8, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr

106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 iż 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr

107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 z 1998 Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.552/, art. 109 i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 155 poz  1014 z 1999 r. Nr 38 poz. 360 Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 1 10 poz. 1255 oraz z 2000 roku Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskie-go na 2000 rok, zmienionej uchwałą nr XXIII/313/2000 Rady Miejskiej z dnia 01 lutego 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXIV/349/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXV/375/2000 Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXVI/396/2000 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXVIII/433/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2000 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)   § l otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały:

l/ dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 79.886.324 zł, 2/ wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 80.535.430 zł, 3/ przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 3.922.056 zł, 4/ rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 3.272.950 zł,

2. Deficyt budżetu wynosi 649.106 zł".

2)  w § 2 wyrazy „6.345.458 zł" zastępuje się wyrazami „ 6.447.941 zł'

3)   § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki ustalone w § l ust l pkt 2 obejmują:

l/ wydatki bieżące w kwocie 58.732.873 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 34.460.117 zł 2/ wydatki majątkowe w kwocie 16.566.329 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 3/ wydatki na obsługę długu w kwocie 663.000 zł, 4/ dotacje / bez dotacji inwestycyjnej / 4.573.228 zł,"

w 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan zadań rzeczowych inwestycji na 2000 rok i wydatki związane

z programem inwestycyjnym na lata 2001 - 2003

-    zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały"

5) w § 7 ust l skreśla się pkt 2

 

§2

 1. W załączniku nr l do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku "Plan dochodów i wydatków oraz przycho-dów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2000 r." dokonuje się następujących zmian:

1) w planie dochodów i wydatków:

a)      zwiększa się dochody:

1.   Dział        70

Rozdział 7262

 

2.   Dział 86                                             Gospodarka komunalna

 

                                                                 Oświetlenie

                                                                 o kwotę 32.051 zł do kwoty 279.769 zł,

                                                                 Opieka Społeczna

b)      zwiększa się wydatki:  

1.   Dział        50

Rozdział 5613

2.   Dział        70

Rozdział 7395 pkt a/

3.   Dział        79

Rozdział 7911

Rozdział 8211

4.   Dział        86

Rozdział 8616

5.   Dział       91

Rozdział 9187

6.   Dział       93

Rozdział 9317

                                                                  Transport

                                                             Publiczne drogi gminne

                                                            o kwotę 24.519 zł do kwoty 3.317.338 zł,

                                                              w tym: wydatki inwestycyjne

                                                              o kwotę 44.519 zł do kwoty 1.678.848 zł,

                                                         

 

                                                               Gospodarka komunalna

 

                                                          Pozostała działalność

                                                          pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne

                                                         o kwotę 98.149 zł do kwoty 7.008.854 zł,

 

                                                                Oświata i wychowanie

                                                                   Szkoły Podstawowe

                                                                  o kwotę 375.043 zł do kwoty 19.138.062 zł,

                                                                Przedszkola Publiczne

                                                               o kwotę 19.893 zł do kwoty 4.445.393 zł

 

                                                          Opieka społeczna

                                                          Dodatki mieszkaniowe

                                                          o kwotę 386.892 zł do kwoty 3.087.000 zł,

 

                                                       Administracja państwowa i samorządowa

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 33.865 zł kwoty 33.865 zł,

 

                                                       Bezpieczeństwo Publiczne

                                                       Obrona Cywilna

                                                       o kwotę 2.500 zł kwoty 57.459 zł,

                                                                                                                                                     

2. Załącznik nr l do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku "Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2000 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

 

§3

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku - "Dotacje i wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej w 2000 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§4

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku - "Planowane wydatki majątkowe Gminy Ostrowiec Św. w 2000 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/298/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000 roku - "Plan zadań rzeczowych inwestycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§6

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXII/298/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000 roku - "Planowane wydatki szkół podstawowych i gimnazjów w 2000 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§8

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik 1

Załącznik 3

Załącznik 11