Uchwała  nr   XXX/457/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 5 października 2000 r.

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

Na podstawie art. 190 ust. l pkt 2 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz. 1060) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Zdzisława Kałamagi do Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w Okręgu Wyborczym Nr 3 z listy Nr l Sojusz Lewicy Demokratycznej wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

§2.

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.