Uchwała  nr   XXX/458/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 5 października 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach, urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych oraz usuwania odpadów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt.3 i art.40 ust. l, art.41 ust. l i art. 42 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 26 1, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.662 , z 1997r. Dz.U.Nr 9 poz.43,Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz.775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1 126 oraz z 2000r. Nr 26,poz.306 i Nr 48,poz.552) oraz art. 4 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132 poz. 622, Dz.U. z 1997r. Nr 60 poz. 369) po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§1

W uchwale Nr LIY/535/97 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 czerwca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach, urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych oraz usuwania odpadów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zmienionej uchwałą Nr XXI/231/99 z dnia 21 grudnia 1999r. , wprowadza się następujące zmiany :

1)w § lOa ust. l otrzymuje brzmienie :

" l . Świadczenie usług przewozu odpadów komunalnych może być wykonywane wyłącznie specjalistycznymi środkami transportu (śmieciarki, zamiatarki, wozy asenizacyjne, pojazdy silnikowe przeznaczone do transportu odpadów wielkogabarytowych) ".

2)w §12aust.2 otrzymuje brzmienie :

"2. Ustala się z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5 następującą częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z jezdni:

1)drogi krajowe - średnio 2 razy w tygodniu

2)drogi wojewódzkie - średnio 2 razy w tygodniu

3)drogi powiatowe - średnio 2 razy w tygodniu

4)drogi lokalne /gminne/ - średnio l raz w tygodniu".

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu : l ) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

2) poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych

3) w prasie lokalnej

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.