Uchwała  nr   XXX/459/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 5 października 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35 poz. 230, z 1984r Nr 34 poz. 184, z 1987r Nr 33. poz. 180, z 1989r Nr 35 poz. 192, z 1990r Nr 34 poz. 198 i Nr 73 poz. 431, z 199Ir Nr 37 poz 321 i Nr 94 poz. 419, z 1993 r. Nr 40 poz. 184 z 1996r, Nr 127 poz. 593, z 1997r, Nr 88 poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121 poz. 770, z 1998r Nr 106 poz. 668 i z 2000r Nr 12 poz. 1367, oraz art. 18 ust. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 678, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998r Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r Nr 26 poz. 306 i Nr 48 poz. 5527, oraz uwzględniając wnioski Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

W załączniku do uchwały Nr XXI/222/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 grudnia 1999r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/325/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 lutego 2000r., Uchwałą Nr XXVIII/420/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 czerwca 2000r. oraz Uchwałą Nr XXIX/443/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 sierpnia 2000r.wprowadza się następujące zmiany:

l/ w    rozdziale V w części     określającej podmioty prowadzące działalność profilaktyczną w Gminie Ostrowiec Św., po punkcie   23 dodaje się   punkty 24 , 25, i 26 w brzmieniu: „ 24. Europejskie Stowarzyszenie Młodych - ul. Kuźnia 70 ,

25. Stowarzyszenie Piłki Nożnej „ KSZO" - ul. Świętokrzyska 11,

26. Redakcja „Wiadomości Świętokrzyskich".

27 w harmonogramie realizacji zadań na 2000r :

a/ w rubryce 5 „ Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych" na końcu dodaje się następujący zapis:

 

L      Zadania            Zadania                  Termin          Realizatorzy                Zakres            Przewidy     

P.     własne              szczegółowe                                                                 przedsięw.      wane           

        wynikające                                                                                                                 koszty          

        z ustawy                                                                                                                                        

                                * Prowadzenie       01.05.00r.    Europejskie                Młodzież        2.440,-        

                                profilakt.                31.12.00      Stowarzyszenie                                                    

                                działalności                                 Młodych                                                             

                                informacyjnej                                                                                                         

                                i edukacyjnej                                                                                                         

                                dla młodzieży.                                                                                                        

                                *utrzymanie                                                                                                           

                                lokalu                                                                                                                    

                                Stowarzyszenia                                                                                                      

                                *Propagowanie      1.09.000      Stowarzyszenie           dzieci              10.000,-      

                                sportowego            31.12.00      Piłki Nożnej               i młodzież,                         

                                zdrowego                                   „KSZO                                                               

                                stylu życia                                                                                                              

                                Zagospodaro-                                                                                                       

                                wanie                                                                                                                    

                                dzieciom                                                                                                                

                                i młodzieży                                                                                                            

                                czasu wolnego                                                                                                       

                                od zajęć                                                                                                                

                                szkolnych                                                                                                              

                                Profilaktyczna działalność            26.06.00 31.09.00     Redakcja „Wiadomości         Społeczen. Ostrowca                     4.000,-        

                                edukacyjna,                                 Świętokrzyskie"                                                  

                                wydanie                                                                                                                

                                tomiku wierszy                                                                                                      

b/ na końcu wyrazy „ razem wydatkowano 459.180,-zastępuje się wyrazami „ razem wydatkowano - 478.160,-", wyrazy "Rezerwa - 70.820,- zł" zastępuje się wyrazami "Rezerwa - 71.840,-zł", wyrazy "Plan finansowy - 530.000,-zł" zastępuje się wyrazami "Plan finansowy   - 550.000,-zł".

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.