Uchwała  nr   XXX/460/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 5 października 2000 r.

 

w sprawie najmu nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul.Żabiej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997r Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz 686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 i z 1998r Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r Nr 26 poz.306 i Nr 48 poz.552/ w związku z Uchwałą Nr XXII/254/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999r w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu lub użyczania gminnych nieruchomości gruntowych przez Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1.

Uznaje się za zasadne oddać w najem na rzecz spółki cywilnej „AMAL" ul.Żabia 21 w Ostrowcu Św. z dniem 1.10.2000r na okres 10 lat, grunt położony przy ul.Żabiej o łącznej powierzchni 2614m2 /Obr. 37 ark.IV dz.113/, wraz z budynkiem magazynowym będącym własnością Gminy Ostrowiec z przeznaczeniem na działalność spółki.

 

§2.

Szczegółowe warunki najmu określi umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym /Gminą Ostrowiec Św./ a Najemcą na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1