Uchwała  nr   XXX/461/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 5 października 2000 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Na podstawie art.13 ust.l, art.37 ust.ł i art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543) i na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686 Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, z 1998r.Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz.306 i Nr 48 poz.552) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

Uznaje się za zasadne sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na działalność usługową nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Aleja Jana Pawła II w Ostrowcu Św. (Osiedle Ogrody), oznaczoną w ewidencji gruntów m. Ostrowca Św. Obr.19 ark.I Nr dz. 39/17 o pow.491m2, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec, zgodnie z księgą wieczystą Nr KW 42465.

 

§2.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem trybu i zasad postępowania określonych w dziale II rozdz. 3, 4, i 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w rozdz.l i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30).

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.