Uchwała  nr   XXX/462/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 5 października 2000 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Na podstawie art.13 ust.l, art.37 ust.l i art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543) i na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686 Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, z 1998r.Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz.306 i Nr 48 poz.552) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

Uznaje  się za zasadne  sprzedać  w drodze pisemnego przetargu  nieograniczonego

z przeznaczeniem pod usługi nieruchomość niezabudowaną o pow.  823 5m2, stanowiącą

własność Gminy Ostrowiec, położoną w rejonie ulic : Aleja 3-go Maja - Kilińskiego - Focha

w Ostrowcu Św. (Obr.35 ark.IV) w skład, której wchodzą niżej wymienione działki gruntu:

555m2    KW 12113   

71m2      KW11267    

097m2    KW 15907   

634m2    KW 7709     

695m2    KW 7709     

202m2    KW 19920   

160m2    KW 9064     

882m2    KW 9064     

858m2    KW20          

612m2    KW 9064     

590m2    KW 9064     

624m2    KW 9064     

255m2    KW21492    

Nr 7/2   o pow.

Nr 7/5   o pow.

Nr 8/2   o pow.

Nr 9/2   o pow.

Nr 10/2 o pow.

Nr 11/2 o pow.

Nr 12/1 o pow.

Nr 12/3 o pow.

Nr 13/2 o pow.

Nr 14/2 o pow.

Nr 15    o pow.

Nr 16    o pow.

Nr 18/2 o pow. 1255m

 

§2.

Sprzedaż nastąpi z zachowaniem zasad i trybu postępowania, określonych w dziale II rozdz. 3, 4 i 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w rozdziale l i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy ( Dz.U. Nr 9 poz.30 ).

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.