Uchwała  nr   XXX/463/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 5 października 2000 r.

 

w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynków.

 

Na podstawie art.204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543/ w związku z art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /z 1996 roku, Nr 13 poz. 74 i Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 i z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306 i Nr 48 poz. 5527

Rada Miejska uchwala co następuje :

 

§1.

Uznaje się za zasadne oddać w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Pracy Transportowo-Motoryzacyjnej z siedzibą w Kielcach przy ulicy Górna 18, grunt zabudowany stanowiący własność Gminy Ostrowiec Św., objęty K W Nr 40876 położony w Ostrowcu Św. przy ulicy Sandomierskiej 69, ozn. jako działka nr 10/1, obr.45 ark. II, o powierzchni 3958m2, oraz nieodpłatnie przenieść własność budynków znajdujących się na tym gruncie.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.