Uchwała  nr   XXXII/533/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z zamówienia publicznego na „dostawę elementów i wykonanie strukturalnej sieci komputerowej dla potrzeb zintegrowanego systemu informatycznego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt.15 i art.18 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnych (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz.74 i Nr 58, poz.261. Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz, 622, z 1997 roku Nr 9, poz.43 Nr 106, poz.679.Nr 107,poz,686, Nr 113.poz.734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 roku. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 roku nr 26 poz.306. Nr 48, poz.552. Nr 62 poz.718. Nr 88 poz.985 i Nr 91 poz. 1009, Nr.95, poz. 1041) w związku z § 2 ust 4 uchwały nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Sw. z dnia 19 września 1990 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą nr LIII/3 50/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dn.19 maja 1993 r. i uchwałą nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dn.9 lipca 1999r.

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

Rada Miejska wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z zamówienia publicznego pomiędzy Gminą Ostrowiec Sw. -Zarządem Miasta a firmą Komtech Sp.z o.o. w Radomiu na „dostawę elementów i wykonanie strukturalnej sieci komputerowej dla potrzeb zintegrowanego systemu informatycznego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Zobowiązanie finansowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski , o którym mowa w § l finansowane będzie z dochodów budżetu Gminy w 2001r. Dz.750 Rozdz.75023 § 6050

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

                                                                         

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1