Uchwała  nr   XXXII/534/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34 poz. 184, z 1987r. Nr 33, poz. 180, z 1989r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73 poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40 poz. 184 z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997r. Nr 88 poz. 554, Nr 113 poz. 732, Nr 121 poz. 770 z 1998r, Nr 106 poz. 668 i z 2000r Nr 12 poz. 136 /, oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997r Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 678, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041/, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Uchwala się na rok 2001 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez koordynowanie i nadzorowanie realizacji uchwalonego Programu oraz składanie Radzie Miejskiej półrocznych sprawozdań w tym zakresie.

    

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku.

 

Załącznik 1