Uchwała  nr   XXXII/535/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie przejęcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 5 i art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz, 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz.43. Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz, 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041) oraz art. 8 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r, o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408, z 1992 r. Nr 63 poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692 i Nr 138 poz. 682, z 1997 r. Nr 104 poz. 661, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 162 poz. 1115, Nr 117 poz. 756, z 1999 r. Nr 28 poz. 255 i Nr 84poz. 935 i z 2000 r. Nr 3 poz. 28 i Nr 12 poz. 236) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§l.

Wyraża się wolę przejęcia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski od Powiatu Ostrowieckiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22, zwanego dalej „Zakładem Opieki Zdrowotnej".

 

§2.

W związku z § l Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wystąpi do:

1) Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej - o wyrażenie opinii w przed-miocie przejęcia tego Zakładu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski;

2) Rady Powiatu Ostrowieckiego - o wyrażenie opinii w przedmiocie przekazania Zakładu Opieki Zdrowotnej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§3.

Przejęcie Zakładu Opieki Zdrowotnej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wymagać będzie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.