Uchwała  nr   XXXII/536/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczy-cieli szkól nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. w tym pedagogów (psychologów)

 

Na podstawie art. 42 ust. 7, pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56 , poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 235 ) oraz art. 7 ust. l pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-nym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123.poz.775, z 1998r.Nrl55.poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i nr 95, poz. 1041) Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§1

Ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych z uczniami przez nauczycieli szkól nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami ) w tym pedagogów (psychologów) zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski , określony w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Ustala się, że jedna godzina zajęć pracy pedagoga szkolnego lub psychologa wynosi 60 minut, zaś jedna godzina zajęć lekcyjnych nauczyciela prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkołach i placówkach wynosi 45 minut.  

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1