Uchwała  nr   XXXII/538/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

 

Na podstawie art.5 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r.o targach i targowiskach (Dz.U. Nr 41,poz. 312,z 1990r Nr 34.poz.l98 i z 1998r. Nr 121, poz.770) oraz art.40 ust.l,art.41 ust.1 i art.42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r Nr 13.poz.74.Nr 58.poz.261,Nr

106,poz.496,i Nr 132, poz.622, z 1997r.Nr 9,poz.43,Nr 106.poz.679.Nr

107.poz.686, Nr 113.poz.734 i Nr 123.poz.775, z 1998r.Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,poz.l 126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.306 i Nr 48 poz.552 Nr 62.poz.718, Nr 88,poz.985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95.poz.l041) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1.

W uchwale Nr XI /115/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 1999 r w sprawie regulaminu targowisk miejskich zmienionej uchwałami i Nr XV/157/99 z dnia 9 lipca 1999 r , Nr XXVIII/401/2000 r z dnia 29 czerwca 2000 r i Nr XXXI /500/2000 r z dnia 30 listopada 2000 r - pn. „Regulamin Targowisk Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim" wprowadza się następującą zmianę:

W § 31 ust.l otrzymuje brzmienie:

„31.1. Sprzedawcy mogą korzystać z następujących usług i urządzeń targowiska za ponoszoną odpłatnością:

1)wjazd na płytę targowiska bez prowadzenia sprzedaży

a) samochód osobowy                                      3.00 zł

b) samochód dostawczy                                     3,00 zł

c) samochód ciężarowy                                     10,00 zł

2) korzystanie z pomieszczenia

do sprzedaży i rozbioru mięsa                         16,00 zł

3) parkowanie na parkingu przy ul. Słowackiego przez:

a) samochody osobowe                                     l,50 zł

b) samochody ciężarowe                                      8,00 zł

c) autobusy                                                       8,00 zł

 

d) w przypadku uiszczania opłaty

w postaci karnetu miesięcznego                             25,00

4) rezerwacje miesięczne

placu lub straganu                                     65,00 zł

5) korzystanie z szaletu                                      0,50

6) korzystanie z radiowęzła celem reklamy towarów i usług:

- miesięcznie                                            73,20

- za dzień                                                7,32 zł

7) najem miejsc i pomieszczeń do prowadzenia handlu oraz najem lub doraźnie udostępnienie miejsc pod ogłoszenia i reklamy - wg stawek wynegocjowanych przez Dyrektora Zakładu „Targowiska Miejskie" na zasadach określonych przez Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w stosownym pełnomocnictwie.

8) za kontrolę weterynaryjną mięsa pod względem jakości zdrowotnej:

a) od jednej tuszy cielęcej                                         3,00 zł.

b) od jednej tuszy wołowej lub wieprzowej -                   6,00 zł

c) w przypadku drobiu - 6.00 zł od jednego środka transportu.   6,00 zł

 

§2

Wykonanie   uchwały   powierza   się   Zarządowi   Miasta   Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na stałe w miejscach targowisk - w formie umożliwiającej użytkownikom targowisk zapoznanie się z jej treścią (tablice ogłoszeniowe) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku.