Uchwała  nr   XXXII/543/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu P. Grażyny i Andrzeja Glibowskich do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami: Graniczną, Grabowieckąi Las Rzeczki

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622; z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985 i Nr 91 poz. 1009) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz.1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136) po rozpatrzeniu zarzutu wniesionego przez P. Grażynę i Andrzeja Glibowskich zam. Ostrowiec Św. ul. Reymonta 4, współwłaścicieli działki nr 6 położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Grabowieckiej, Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim postanawia:

 

§1

1. Odrzucić zarzut Państwa Grażyny i Andrzeja Glibowskich do zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Św. a dotyczący przeznaczenia ich działki nr 6 położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i enklaw leśnych.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia zarzutu zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1