Uchwała  nr   XXXII/544/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

zmieniająca uchwale w sprawie modernizacji układu komunikacyjnego na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Na podstawie art. 7 ust l pkt 2 i 3 i art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261,Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz. 622,z 1997r. Nr 9, poz. 43 Nr 106, poz. 679 Nr 107 ,poz. 686 Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775,z 1998r. Nr 155 ,poz.1014 , Nrl62 , poz.1126 oraz 2000r Nr 26 poz.306 ,Nr 48, poz 552, Nr62 poz.718, Nr 88 poz.985 , Nr 91 poz. 1009 i Nr 95,poz. 1041).

Rada Miejska uchwala ,co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/390/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 maja 2000r. w sprawie modernizacji układu komunikacyjnego na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego ulice : Dąbrowskiej, Szymanowskiego, Grzybową , Graniczną, Kraszewskiego, łącznik Chrzanowskiego-Kilińskiego, Denkowską wprowadza się następujące zmiany :

1)tytuł uchwały otrzymuje brzmienie : "w sprawie rozbudowy układu komunikacyjnego na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego"

2)§ 2 otrzymuje brzmienie :

§2.1.. W celu rozbudowy układu komunikacyjnego przewiduje się budowę i modernizację ulic

wymienionych w planie zadań   rzeczowych ujętych w budżecie miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego 2. Zakres rozbudowy układu komunikacyjnego obejmować będzie :

1). opracowani e projektów budowlanych

2).niezbędne wykupy terenów pod ulice

3).budowę : ulic , kanalizacji deszczowej i oświetlenia

4).likwidację kolizji uzbrojenia

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.