Uchwała  nr   XXXII/545/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości gruntowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie oraz art.7 ust.2 pkt l i art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997 roku Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 i z 1998 roku Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz.306. Nr 48 poz.552. Nr 62 poz.718. Nr 88 poz.985. Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041) w związku z art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r nr 46 poz.543) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/233/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości gruntowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski po pozycji pn. „grunt pod garaże dla osób, które ubiegają się o użytkowanie wieczyste terenu pod garażem" dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

Przeznaczenie Nieruchomości gruntowej w umowie najmu /dzierżawy/

 

Stawki w poszczególnych strefach w zł

I                      II                   III

 

Jednostka miary

 

Okres czasu

przyjęty dla określonej stawki czynszu

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Grunt   pod    garaże    dla osób, które ubiegają się o użytkowanie wieczyste a nie posiadają wymaganych     pozwoleń na budowę garaży

 

6,00

 

6,00

 

6,00

 

boks z działką

 

1 miesiąc

 

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

 

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku.