Uchwała  nr   XXXII/546/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

 

w sprawie   najmu gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. Długa/Kolonia Robotnicza

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997r Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz 686, Nr 113 poz.734. Nr 123 poz.775 i z 1998r Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r Nr 26 poz.306, Nr 48 poz.552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz.1009, Nr 95, poz.1041/ w związku z Uchwałą Nr XXII/254/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 1999r w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu lub użyczania gminnych nieruchomości gruntowych przez Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Uznaje się za zasadne oddać w najem z dniem 1.01.2001 r na okres 10 lat, grunt o pow. 600 m2, stanowiący części działki nr 6/2 /Obr.6 ark.I/, położony przy ul. Długa/ Kolonia Robotnicza, na rzecz Międzywojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwalidów w Kielcach Oddział w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 8, z przeznaczeniem pod pawilon handlowy.

 

§ 2. Szczegółowe warunki najmu określi umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym /Gminą Ostrowiec Św./ a Najemcą na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1